Actievoorwaarden Vaderdagactie

SKODA vrijdag 8 juni 2018

Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op “WINACTIE: Vaderdag” (hierna: de “Actie”). De Actie wordt georganiseerd door Pon’s Automobielhandel B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3833 BP) Leusden aan de Zuiderinslag 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31038797 (hierna “ŠKODA”)
 2. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden ('Actievoorwaarden').
 3. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de Facebook pagina van ŠKODA Nederland ('Facebook pagina').

  Deelname en mechanisme

 4. De Actie is tijdelijk en loopt van vrijdag 8 juni 2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 17:00u. In deze periode wordt de actie gepromoot via Facebook.
 5. Je kunt aan de Actie deelnemen door onder de Facebook post die op 8 juni geplaatst te reageren. Uit de inzendingen worden 3 winnaars geselecteerd.
 6. Deelnemer aan de Actie is iedere meerderjarige die gedurende een Actieperiode via de Facebookpagina reageert onder de betreffende posts.
 7. Deelname aan deze Actie is gratis. De kosten gerelateerd aan het gebruik van internet zijn voor rekening van de Deelnemer.
 8. Je kunt zo vaak deelnemen aan de Actie als je maar wilt. Iedere Deelnemer komt gedurende de Actie echter slechts één (1) keer in aanmerking voor de Prijs.
 9. Deelname is uitgesloten voor (a) minderjarigen, (b) een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (c) medewerkers van Pon’s Automobielhandel, en (d) een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken.
 10. ŠKODA behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens ŠKODA.

  Prijzen en selectie winnaars
 1. In deze Actieperiode maken de Deelnemers kans op 1 webshop artikel uit de SKODA Vaderdag geselecteerde items te vinden op https://shop.skoda.nl/bijzondere-ideeen/vaderdag/.
 2. Uit alle reacties worden 3 winnaars geselecteerd.
 3. ŠKODA neemt uiterlijk op woensdag 13 juni 17:00 contact op met de winnaars van de Prijs via een bericht op de ŠKODA Facebookpagina met het verzoek om NAW-gegevens te delen. Deelnemers hebben tot donderdag 14 juni 2018 12:00u om te reageren. Indien voor die tijd niet gereageerd is, vervalt de kans op een Prijs.
 4. De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Voorts is de Prijs niet inwisselbaar voor geld en/of andere producten.
 5. Indien een Prijs wordt geweigerd of om andere redenen niet kan worden uitgereikt, vervalt de Prijs aan ŠKODA.

  Aansprakelijkheid

 6. De Deelnemers garanderen dat hun inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en dat de inhoud van de inzendingen niet in strijd is met de wet, de goede zeden en onder meer geen discriminerende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden bevat.
 7. ŠKODA besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Facebook pagina. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. ŠKODA is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Facebook pagina van ŠKODA of andere door ŠKODA openbaar gemaakte promotie-) materialen van welke aard dan ook.
 8. ŠKODA is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie.
 9. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van ŠKODA gelden eveneens voor door ŠKODA ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
 10. Facebook® is op geen enkele wijze bij de organisatie of uitvoering van deze Actie betrokken. De Actie wordt ook niet door Facebook® gesponsord of anderszins door Facebook ondersteund. De Deelnemers ontslaan Facebook® van iedere aansprakelijkheid in verband met deze Actie.

  Privacy

 11. Om kans te maken op de Prijzen, dient de Winnaar (contact)gegevens te verstrekken in een privé bericht via de Facebook Pagina. Deze persoonsgegevens worden door ŠKODA en onder verantwoordelijkheid van ŠKODA uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie.
 12. ŠKODA houdt zich bij het vergaren en gebruiken van persoonsgegevens aan haar privacy beleid. Het privacy beleid is te raadplegen, downloaden en printen via de website https://www.skoda.nl/privacy-statement. Deelnemers aan deze Actie worden geacht akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in het privacy beleid.

  Slotbepalingen

 13. ŠKODA is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat ŠKODA daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van deze Actie, zal door ŠKODA bekend worden gemaakt op de Facebook pagina.
 14. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met de ŠKODA webshop , via info@skoda.nl.
 15. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© Pon’s Automobielhandel B.V. 2018